Chrzest to sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do wspólnoty Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów. Dwa tygodnie przed chrztem rodzice winni zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.
Sakrament Chrztu św. udzielany jest w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a w czasie Mszy św. przystąpić do Komunii św. i ofiarować ją w intencji dziecka. Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy: ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament pokuty, Eucharystii i bierzmowania, są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.
 


Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Przystępują do niego uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają.
Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić, po uprzednim zgłoszeniu się u ks. Proboszcza.
Kandydat do bierzmowania przygotowuje się 3 lata przez: systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej przed I piątkiem miesiąca), uczestnictwo w spotkaniach dla kandydatów do bierzmowania - raz w miesiącu, udział w nabożeństwie różańcowym, roratach, drodze krzyżowej, gorzkich żalach i nabożeństwie majowym.


Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Do pełnego uczestnictwa we Mszy św. upoważniają spowiedź i Komunia św.
I Komunia św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej, w II niedzielę maja. Do tej uroczystości dzieci przygotowują się w ramach katechezy szkolnej i parafialnej. Wszystkie dzieci, które przynależą do naszej Wspólnoty winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka (nie dotyczy dzieci, które były chrzczone w naszej Parafii).
Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30.


Pokuta to sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy. Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).
Ze Spowiedzi w naszej Parafii można korzystać pół godziny przed Mszą św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.
Aby dobrze się wyspowiadać należy spełnić następujące warunki: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.


Namaszczenie chorych to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu a czasem przywraca mu zdrowie.
Obowiązek poproszenia kapłana, jak najszybciej, ciąży na najbliższej rodzinie chorego. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych. Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, woda święcona, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia powinni modlić się wspólnie także domownicy.
Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić: podczas przewlekłej choroby, osobom starszym, przed operacją medyczną, nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu. SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!


Kapłaństwo to sakrament, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Święcenia upodabniają przyjmującego je do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościoła. Kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów, celebracji innych sakramentów oraz głoszenia słowa Bożego.
W każdy I czwartek miesiąca wierni zgromadzeni na adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwie do Przemienienia Pańskiego i Mszy św. modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.


Małżeństwo to sakrament, w którym chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana i świadków, ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.
Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.
Podczas kolejnego spotkania muszą przedłożyć: dowody osobiste, aktualne świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej, świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych oraz spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego).

Poradnia dla narzeczonych:
Skopanie, I i III niedziela miesiąca - godz. 18:00 - po uzgodnieniu telefonicznym

Dni skupienia dla narzeczonych:
Skopanie, I niedziele miesięcy parzystych - godz. 10.30 - Msza św.


Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
Termin, tj. datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: akt zgonu z USC, informację o przyjęciu sakramentów świętych (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym), pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. Proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).
Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Bożemu Miłosierdziu - Msza św. w rocznicę śmierci, Msze św. gregoriańskie, „wypominki”.

Diecezja Sandomierska

MSZE ŚW.
w niedziele:

8.00, 10.30 (15.30 - Wielki Post, maj i październik)

w dni powszednie:
18.00 (17.00 - zimą)

w święta nakazane:
8.00, 18.00 (17.00 - zimą)

KANCELARIA
w dni powszednie:
w godz. 18.30 - 19.00
(17.30 - 18.00 - zimą)


w sprawach pilnych:
o każdej porze

w niedziele i święta:
NIECZYNNE

Jesteś

Licznik odwiedzin

osobą na naszej stronie